Kallion Kirkkaan säännöt

Yhdistyksen nimi on Kallion Kirkas ja kotipaikka Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen tarkoituksena on jäsentensä keskuudessa ylläpitää ja kehittää petanque-harrastusta ja kilpailutoimintaa, edistää jäsentensä henkistä ja fyysistä vireyttä sekä herättää ja lujittaa raittiita, paheista vapaita elämäntapoja.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen ympärivuotista lajiharjoittelua ja kilpailutoimintaa sekä kokouksia, tiedotus- ja huvitilaisuuksia.

Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen virallisena tunnuksena käytetään hallituksen vahvistamaa tunnusta.

Yhdistyksen jäseneksi voi hallitus kutsua hyvämaineisen BRAS D'OR:n, jota joku yhdistyksen jäsen esittää toisen jäsenen suositellessa.
Esitys käsitellään hallituksen kokouksessa ja sen hyväksymiseen tarvitaan yksimielinen päätös.

Jäseneksi tulee jokainen kutsuttu suoritettuaan todistettavasti jäsenmaksuvelvoitteensa ja joka ilmaisee ymmärtäneensä yhdistyksen tarkoitusperät aikoen niiden edestä vilpittömästi toimia.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa.

Yhdistyksen hallitus on oikeutettu erottamaan jäsenet, jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksuaan.

Jäsenen, joka tieten tahtoen rikkoo yhdistyksen sääntöjä, omaisuutta tai kunniaa, toimii hyvien tapojen vastaisesti tai viettää turmeltunutta elämää, voi hallitus erottaa, mikäli kaikki hallituksen jäsenet tätä kannattavat.

Erotetulle on ilmoitettava eroamispäätöksestä henkilökohtaisesti viikon kuluessa päätöksen tekemisestä. Jollei tämä ole mahdollista, ilmoitus saadaan lähettää postitse erotetun ilmoittamaan tai muutoin tiedossa olevaan postiosoitteeseen.

Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4 jäsentä.

Puheenjohtaja ja kaikkien jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan sekä valitsee muut tarvittavat toimihenkilöt.

Yhdistyksen hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.


Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kolme sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

10§

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.

11§
Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

12§

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokoonkutsu on toimitettava viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta kirjallisesti kullekin jäsenelle.

13§

Yhdistyksen vuosikokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä ennen malliskuun 1. päivää.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen jäsenistä kirjallisesti sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten vaatii.

14§

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys;
5. Esitellään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto;
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille;
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo-ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus;
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet;
9. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja;
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat;
11. Muut asiat;
12. Kokouksen päättäminen.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle vuosikokousta edeltävän joulukuun 15. päivään mennessä.

15§

Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa on kaikilla 18 vuotta täyttäneillä jäsenillä. Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen enemmistö, mikäli ei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja kannattaa, paitsi vaaleissa, jotka ratkaistaan arvalla. Vaalit toimitetaan umpilipuin, mikäli niin vaaditaan. Valtakirjalla ei voi äänestää.

16§

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen. 

Muutosilmoitus hyväksytty Patentti-ja rekisterihallituksessa 18.10.2011